Nyheter

Statens vegvesen har nå lansert «Din side». Her vil du etter hvert få tilgang til flere tjenester på nett. I dag kan du sjekke dine kjøretøyopplysninger og bestille nytt vognkort.

Tap av vognkort er den første selvbetjeningsløsningen som lanseres under Din side. Snart kommer også «Ditt førerkort» og muligheten til å levere salgsmelding på nett.

Midlertidig vognkort

Hvis du har meldt tap av vognkort for et kjøretøy du skal fortsette å bruke, kan du også laste ned et midlertidig vognkort.

– Skal du bruke bilen etter at du har meldt tapet, er det viktig at du skriver ut og tar med det midlertidige kortet når du bruker kjøretøyet, sier Øwre. – Vognkortet er beviset på at du eier kjøretøyet og inneholder alle de tekniske kravene.

Når du er logget inn, kan du også sjekke hvilke kjøretøy som er registrert på ditt fødselsnummer, og se opplysninger om kjøretøyet.

Sikker innlogging

Løsningen krever innlogging via ID-porten som er en sikker innloggingsløsning til offentlige tjenester driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). ID-porten støtter blant annet Min-ID og Bank-ID og er den samme du bruker når du for eksempel leverer selvangivelsen på nett.

Begrensninger

Selv om tjenesten skal dekke de fleste behov for Norges kjøretøyeiere er det noen begrensninger ved løsningen:

Du må være over 18 år.

Tjenesten gjelder kun private kjøretøyeiere, ikke bedrifter. Dette skyldes at det ikke finnes noen sikker innlogging for disse. Kun registrert eier av kjøretøyet kan melde tap. Er det er lagt inn salgsmelding kan tjenesten derfor ikke benyttes før kjøretøyet er omregistrert til ny eier.

Kilde: Vegvesen.no

Slik er parkeringsreglene

 • Kjøretøyet må plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt.
 • Det gjelder et totalforbud mot stansing på fortau.
 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter fra gang- eller sykkelfelt. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.
 • Fører eller eier av kjøretøyet er pålagt en undersøkelsesplikt for hva som skjer, slik at man senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, plikter å rette seg etter bestemmelsene.
 • Ved avgiftsparkering skal betaling skje umiddelbart etter at man har plassert kjøretøyet.
 • Kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig

Parkering på et privat område er å anse som en avtale. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for parkeringen. Får du en parkeringsbot av det offentlige bør du betale denne, selv om du skal klage. Ellers kan gebyret økes med 50%.

Les mer om offentlig og privat parkering her

Kilde: NAF.

Lover og regler for moped

Mopeden har en motor på maksimum 50 kubikkcentimeter. Den skal ikke kunne kjøres fortere enn 45 km/t på flat vei.

Denne bestemmelsen kommer fra et EØS-direktiv som pålegger Norge å følge europeiske standarder. I de fleste land er mopeden et typisk bykjøretøy og uten krav til førerkort eller opplæring. Dette er nok grunnen til at EU har bestemt at den ikke skal gå fortere enn 45 km/t.

I Norge hører vi fra enkelte at 45 km/t er lite i forhold til annen trafikk. Det ser likevel ikke ut til at lav hastighet er direkte årsak til ulykker. De fleste ulykkene skyldes som regel for høy fart i forhold til situasjonen. Presset fra andre trafikanter er mer ubehagelig, skremmende eller et opplevd problem snarere enn en årsak til ulykker.

Scooter er blitt den mest kjøpte mopedtypen. I tillegg finnes det både cross- og sportsmopeder. En scooter trenger likevel ikke å være en moped. Det finnes scootere som er registrert som motorsykler med flere hundre kubikkcentimeters motorer.

Trimming av moped

Høyere fart kan føre til alvorlige ulykker på veiene. Derfor gir trimming av moped opptil seks prikker på førerkortet og bøter på 4200 kroner. I tillegg kan mopeden bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Da må den settes tilbake i opprinnelig stand og vises fram på Trafikkstasjonen. Dette koster 500 kroner.

Ved ulykker med trimmet moped gjelder ikke forsikringen, noe som kan bli svært kostbart hvis en har forårsaket skader på andre personer, kjøretøy eller eiendom. Myndighetene kan også kreve tilleggsavgift fordi en trimmet moped automatisk egentlig tilhører gruppen lett motorsykkel. Noen former for trimming kan gjøre at mopeden går mye fortere enn den er konstruert for. Farten vil samtidig være langt høyere enn det føreren har kompetanse til å håndtere. Høy fart er den årsaken som oftest fører til alvorlige ulykker, med omkomne eller hardt skadde.

Bekledning

Selv i 45 km/t kan du få betydelige skader hvis du kolliderer eller velter. Derfor bør du bruke klær som beskytter hele kroppen. Armer og bein er spesielt utsatt. Godt fottøy og hansker er en god forsikring. Det er påbudt med godkjent hjelm på moped. Husk å feste hakeremmen skikkelig, slik at hjelmen ikke kastes av hodet når du har bruk for den. Mopeden er liten og forsvinner ofte i trafikkbildet. Bruk klær og hjelm med sterke farger, da kan andre trafikanter se deg bedre.

Passasjer på moped?

Mopeden er registrert for kun en person og det er ikke lov til å ha med en passasjer. Tidligere var det lov til å ha med en passasjer under 10 år. Det ble forbudt fra og med 1. august 2013.

Kilde: Trygg trafikk

Regler for øvelseskjøring

Det er ikke bare å hoppe inn i bilen med far eller mor, og så kjøre av sted. Det finnes regler for øvelseskjøring. Mange er ikke klar over hvor mye som må være på plass før man kan ta plass bak rattet og øvelseskjøre. For ikke bare stilles det krav til deg som skal øvelseskjøre, men det stilles også en rekke krav både til ledsager og til bilen som skal benyttes.

For å kunne øvelseskjøre i klasse B er det et par ting som må være på plass:

 • Du må ha fylt 16 år.
 • Du må ha fullført trafikalt grunnkurs (se trinn 1 under) dersom du er under 25 år.
 • Du må ha med gyldig bevis for trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse. Det stilles også en rekke krav til den som skal være ledsager, samt til bilen som skal benyttes:
 • Ledsager må ha fylt 25 år.
 • Ledsager må ha hatt førerkort sammenhengende de siste fem årene.
 • Ledsager kan ikke ta betaling.
 • Bilen skal være merket bak med rød L på hvit bakgrunn.
 • Den skal ha montert ekstra speil til ledsager.
 • Bilen må tilhøre klasse B. I tillegg kan det være greit å vite at:
 • Du har lov til å ha passasjerer under øvelseskjøringen.
 • Du kan også ha barn i bilen.
 • Det er ingen begrensning på kjørelengde (Statens vegvesen anbefaler mengdetrening).
 • Andre land har egne regler for øvelseskjøring. Kryss derfor ikke landegrenser før du vet hva slags regler som gjelder i nabolandet. Sverige og Tyskland har et regelverk som krever registrering av ledsager og kurs for ledsager før man kan øvelseskjøre. I Danmark er det ikke lov med privat øvelseskjøring.

Teoritentamen har laget et øvelseskjøringskurs med mange tips og øvelser.

Hva må du vite om forsikring?

I henhold til læreplanen i de ulike førerkortklassene skal du ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell. Herunder også forsikring. Du kan lese mer om dette i teoritentamens teorikurs for klasse B.

Det finnes forskjellige bilforsikringer å velge i; ansvarsforsikring, delkasko og kaskoforsikring.

Bilforsikring er kostbart, og det lønner seg å kontrollere priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Her kan det være store summer å spare. Det er viktig å vurdere hvilken forsikringsdekning du har behov for.

Ansvarsforsikring

Med noen få unntak er alle bileiere er pliktige til å tegne ansvarsforsikring på biler som er i bruk, slik det står i bilansvarsloven paragraf 15. Ansvarsforsikringen er ment å dekke enhver skade som bilen gjør på sine omgivelser. Dette kan være skade på andre biler i en kollisjon, bygninger, mennesker og dyr. Skadene kan bli meget store, for personskader snakker vi fort om mange millioner kroner.

Du må derfor sørge for å tegne forsikring på den bilen du har kjøpt før du henter den, hvis ikke vil du kunne bli ansvarlig for skader som oppstår. Tenk om noe skulle skje på veien hjem etter at du har kjøpt bilen!

Delkasko

Ved delkasko får du ansvarsforsikring, men i tilegg får du som vanligvis dekket skader som skyldes brann, tyveri, glasskader og i tillegg veihjelp

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på egen bil og er en frivillig ordning. Nyere biler bør ha en slik forsikring. Når bilen blir eldre og har en mindre verdi kan det bli en vurderingssak om man skal ha en hel eller delvis kaskodekning.

Vær klar over at bilreparasjoner fort er kostbart og det nok er mest naturlig å droppe kasko hvis du er i stand til å kjøpe en tilsvarende bil dersom noe skjer.

Superforsikring eller «kasko pluss»

Ved slike forsikringer får du kaskodekning, men i tillegg dekker forsikringen som hovedregel også motorskader og leiebil i hele reparasjonsperioden.

Kilde: NAF